دینگراهنما

 خانه/راهنمای دینگ

کاربران دینگ

می توانید پس از انتخاب محصول در بخش تخفیف ویژه، دینگ را انتخاب کرده و کد تخفیف DINNNG را وارد کنید. پس از پرداخت مبلغ محصول ، تخفیف اعمال شده به حساب اعتباری کاربری دینگ شما اضافه می شود.