ماموریتماموریت ما

 خانه/ماموریت

ماموریت:

  •  رشد و توسعه قابلیت ها و توانایی های سازمانی، مدیریتی و اجرایی در زمینه اجرای پروژههای خدماتی مورد نیاز سازمان ها و شرکت های مشتری.
  •  افزایش امکان رقابت پذیری در بخش خدمات جامع از طریق کاهش قیمت تمام شده، بهبود بهره وری و کیفیت و ایجاد قابلیت ها و پتانسیل های مناسب در حوزه خدمات جامع و مطلوب.
  •  ایجاد و توسعه دانش طراحی و مهندسی و تکنولوژی اجرا در حوزه خدمات جامع و مطلوب و جذب دانش و روش های روز جهان در ارائه خدمات جامع نوین.
  •  افزایش سرعت و کیفیت در ارائه انواع خدمات جامع و مطلوب.
  •  ایجاد و گسترش حوزه خدمات پس از فروش در بخش های ذیربط.
  •  مدیریت و اجرای پروژه های خدماتی در سطح ملی و فراملی مطابق با استانداردهای جهانی و توسعه سهم بازار در هر بخش.
  •  توسعه توانایی شرکت های تحت پوشش و همکار داخلی در اجرای پروژهها و استفاده از امکانات بالقوه کشور جهت شکوفا نمودن آنها و ارتقای تکنولوژی اجرایی داخلی.
  •  توسعه ی مستمر منابع انسانی شرکت و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان.
  •  همکاری و ارتباط نهادینه با نهادها و سازمان های مرتبط در سطح منطقه ای و بین المللی.