انگلیسی بدون توقف ۲۵

👨🏻‍⚖️بروزرسانی استاد راهنما🎬 
 
 
 اضافه کردن فیلمهای آموزشی استاد راهنما به زبان فارسی 
 در بسته های انگلیسی بدون توقف 2  
 
 پس از تحقیق و بازخورد مخاطبان بسته آموزش زبان انگلیسی بدون توقف، فیلمهای آموزشی استاد راهنما مرتبط با بخشهای 
 Lesson Goals 
 Photo Story 
 Reading 
 Vocab 
 آماده شده که می تواند شما را تا انتهای مسیر آموزشی کمک نماید. 

اطلاعات بیشتر

انگلیسی بدون توقف ۲۵
 مشاوره تلفنی