WhatsApp logo
Teacher Photo

مهرداد سرافراز

/دکترای آموزش

وی دارای دکترای آموزش می باشد و سوابق بسیاری در عرصه آموزشهای مختلف در سطوح بالا دارد.

تماس با ما
شماره تلفن: